سیستم مکانیزه و آنلاین انتخاب پرده هواي مناسب شرکت

متن خبر

شرکت Olefini با تکیه بر تجربه 42 ساله خود در طراحی و تولید پرده هاي هوا، سیستم مکانیزه و آنلاین انتخاب پرده هواي متناسب با الزامات هر پروژه را، طراحی و بر روي وبسایت خود، در اختیار مشتریان، قرار داده است.

چنین مکانیزمی، زبان مشترك طراحان شرکت Olefini و مشتریان این شرکت به شمار می رود.

لینک ذیل، جهت بررسی راندمان مکانیزم فوق الذکر، در دسترس قرار داده شده است:

Olefini Air-Curtain Wizard

اخبار مرتبط

خبر مرتبط برای این خبر ثبت نشده است.