قرارگیري شرکت Loading systems به عنوان سازنده ویژه در وندور لیست شرکت AMAZON

متن خبر

پس از ارزیابی عمیق از فروشندگان، آمازون شرکت Loading systems را به عنوان یکفروشنده ترجیحی براي تجهیزات داك انتخاب کرد. این تصمیم براي پوشش تقاضاي آینده صورت گرفت.

در محدوده زمانی سالهاي 2018 تا 2020 ، آمازون براي ساخت 44 مرکز توزیع در سراسر اروپا، برنامه ریزي خواهد نمود. کشورهایی که این DCها ساخته می شوند عبارتند از: انگلیس، فرانسه، آلمان، لهستان، اسپانیا و ایتالیا.

حجم کل سکوهاي بارگیري در محدوده 3000 با ارزش بیشاز 50 میلیون یورو است. در حال حاضر مهندسین شرکت LS، در حال نصب درب ها و داك لولرهاي جدید مرکز آمازون در Garbsen (کشور آلمان) که یکمحل 148,000 متر مربعی با 106 سکوي بارگیري است. می باشند. به زودي DC بعدي در آلمان و جاهاي دیگر ساخته خواهد شد.

اخبار مرتبط

خبر مرتبط برای این خبر ثبت نشده است.